Saturday, December 24, 2011

യല്‍ദാ (ജനനം)


നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ  യല്‍ദാ (ജനനം);
എന്ന പേരിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂര്‍വികരുടെ ഇടയി ല്‍ പിറവിത്തിരുനാള്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നത്.ബേസ്‌ യല്‍ദാ എന്നും പിറവിത്തിരുനാള്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.
തീയുഴല്ച്ച
അന്ധകാരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനത്തിന് പ്രകാശമായി പിറന്ന നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ് ഈശോ മ്ശിഹായെ ധ്യാനിച്ച്‌ അന്നെ ദിവസം പരിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയില്‍ പങ്കാളികളാകുമ്പോള്‍, കുര്‍ബാനയുടെ ഇടയി ല്‍ തന്നെ തീയുഴല്ച്ച ശുശ്രൂഷയുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രകാശമായി പിറന്നവനെ ധ്യാനിക്കുവാന്‍ സ്ലീവാകൃതിയി ല്‍ പള്ളിമുറ്റത്ത്‌ കുഴിയുണ്ടാക്കി തീ തെളിച്ചു കിഴക്കോട്ട് ദര്‍ശനമായി ശുശ്രൂഷ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പോയി. അല്ലേല്‍ പേരിനു ചെയ്തു പോകുന്നു. തീയി ല്‍ ദൈവത്തെ കണ്ടു പ്രകാശമാകുവാ ന്‍ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു തീയുഴല്‍ച്ച ശുശ്രൂഷ. 

നമ്മുടെ എല്ലാ തിരുനാളിന്റെയും മുഖ്യം സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയുള്ള ( പ്രാര്‍ത്ഥനക ള്‍ ) ധ്യാനമായിരുന്നു. അതെല്ലാം വെട്ടികുറച്ച് പുറം പരിപാടികളിലേക്ക് നാം ഓട്ടം നടത്തുന്നു. 

മദ്ബ്ഹായില്‍ കുര്‍ബാനയായി വരുന്ന കര്‍ത്താവിനെക്കാ ള്‍ പ്രാധാന്യം, പ്രയോഗികമായി ക്രിബ്നും  ക്രിസ്മസ് ട്രീക്കും കേക്കിനും പടക്കത്തിനും ഒക്കെ കൊടുത്തു നമ്മുടെ പിറവിത്തിരുനാള്‍ ആഘോഷം വെറും പടക്കം ആയി മാറുന്നില്ലേ?

മ്ശിഹായുടെ ജനനത്തി ല്‍, തീറ്റക്കെന്നു പറഞ്ഞു മിണ്ടാപ്രാണികളെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് ജനനത്തിനു തന്നെ എതിരല്ലേ?

പുല്‍ക്കൂട്ടി ല്‍  ജനിച്ചവന് പണകൊഴുപ്പി ല്‍ പുല്‍ക്കൂട് തീര്‍ക്കുന്നത് തന്നെ പാപം. തീര്‍ത്തും ദരിദ്രനായ, അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായവ ഇല്ലാത്ത  ഒരുവന്റെ ഭവനത്തിന് നമ്മെകൊണ്ടാവുന്ന എളിയ സഹായം നല്‍കുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ പുല്‍ക്കൂട് നിര്‍മ്മാണം.

പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ട്രീകളും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ തോരണങ്ങളും ഒക്കെ ആഘോഷമാക്കുന്നത് തന്നെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ മനുഷ്യജനന ഓര്‍മ്മയോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ്. ചിലര്‍ ആഘോഷപ്പേരി ല്‍ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മേ ല്‍ തോരണങ്ങ ള്‍ അതും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മയമായവ വലിച്ചു വാരി ക്കെട്ടും. ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും ഉള്ള ബഹുമാനം കൊടുക്കാന്‍ മറക്കരുതേ. നമ്മുടെ പുറത്ത്‌ ഇതെല്ലാം വലിച്ചു വാരിക്കെട്ടിയാ ല്‍ നമ്മുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ?. നമ്മുടെ നിലനില്‍പ്പിന് വേണ്ട മറ്റ് പ്രകൃതി അസ്ഥിത്വങ്ങളോട്, നാം അറിയാതെ ആണേലും ഇങ്ങനെ ക്രൂരത കാട്ടാതിരിക്കാം.

യല്‍ദാ വൃക്ഷം (Yalda tree)

പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ട്രീ മേടിച്ചു ഭൂമിക്ക് ഭാരം ആകാതെ, സ്വാഭാവിക മരങ്ങള്‍ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. യല്‍ദാ വൃക്ഷം  എന്ന പേരി ല്‍ അന്നെ ദിവസം വൃക്ഷതൈ നട്ടാ ല്‍ നന്നാണ്. സമ്മാനമായി വൃക്ഷത്തൈ പരസ്പരം കൈമാറാം. മ്ശിഹായുടെ ജനനത്തി ല്‍ ഒരു വൃക്ഷം ജനിക്കാനുള്ള വൃക്ഷതൈ നടാം. അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്‌  ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് പകരം യല്‍ദാ വൃക്ഷം  എന്ന പേരി ല്‍ സ്വാഭാവിക മരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ . നമ്മുടെ പള്ളി പരിസരങ്ങളും  പുരയിടങ്ങളും ഒക്കെ വൃക്ഷങ്ങ ള്‍  കൊണ്ട് നിറയട്ടെ.

കേക്ക്‌ എന്ന ഭക്ഷണത്തിനു പകരം നമ്മുടെ നാട ന്‍ പഴം വല്ലതും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ടം. നല്ല ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെയായി. എന്നാലും രുചി കൂട്ടാന്‍ കൃത്രിമ കൂട്ടിനാ ല്‍ കേക്ക്‌ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ജനനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെ കെടുത്തി അസുഖത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഈശോയുടെ ജനനസന്തോഷ ദിവസത്തി ല്‍, രോഗകാരണമാകുന്ന  ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കാം .

പണ്ട് ഒരു പുരോഹിത ശ്രേഷ്ടനിറങ്ങി ദാനം നടത്തിയത് ഇന്നു കരോള്‍ കൂത്തായി മാറി. കൂത്താണെങ്കിലും നന്നായി നടത്തിയാല്‍ കാണാന്‍ കൌതുകം ഉണ്ട്. കരോള്‍ എന്ന് പറഞ്ഞു കോമാളി വേഷ രീതിയില്‍ പാപ്പായെ ഇറക്കി ചില പ്രാര്‍ത്ഥനക്കാര്‍ കാണിക്കുന്നത് പോലെ കാറിക്കൂവി പ്രഹസനം നടത്തുന്നത് ദയവായി നിര്‍ത്താന്‍ മനസ്സാകണേ. ഈശോയുടെ ജനനദൂത്‌ അറിയിക്കാന് മാന്യമായ മറ്റു  രീതിക ള്‍ എടുക്കാമല്ലോ. 

ഒരു നക്ഷത്രം

ഒരു നക്ഷത്രം അന്ന് കിഴക്ക് ഉദിച്ചു. ഒരു നക്ഷത്രം മതിയില്ലേ ഒരു ഭവനത്തില്‍. ഈശോ ജനിച്ചിടത്താണ് നക്ഷത്രം അര്‍ത്ഥവത്താകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പോലും മെനയാന്‍ മനസ്സില്‍ പോലും ചിന്തിക്കാതെ വലിച്ചുവാരി നക്ഷത്രം തൂക്കിയിട്ട്‌ എന്ത് കാര്യം? നക്ഷത്രം പലതിട്ടു ഷോ കാണിക്കാനുള്ളതല്ല.

ഒരു നക്ഷത്രത്തിനു പകരം പലതിട്ടു ലൈറ്റ് ഷോ നടത്തുമ്പോ ള്‍ അവന്റെ ജനനത്തിന്റെ അടയാളമായമായി മാറിയ നക്ഷത്രത്തെ നാം ആക്ഷേപിക്കുകയല്ലേ? നക്ഷത്രം തൂക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ്‌ ഈശോ മ്ശിഹായിക്ക് പാര്‍ക്കാ ന്‍ പാകമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ്‌ ഈശോ മ്ശിഹായിക്ക് പാര്‍ക്കാ ന്‍ പാകമായ ഇടമാണോ ഞാനും എന്റെ ഭവനവും? 

മദ്യമില്ലാതെ, പുകവലയില്ലാതെ, മിണ്ടാപ്രാണികളെ കൊന്നു തിന്നാതെ, ആഡംബര ഷോ – കളില്ലാതെ, ലളിതമായി, എളിയവനായി പിറന്നവനെ കു ര്‍ബാനയായി കൈകൊണ്ട്, ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോ മ്ശിഹായുടെ യല്‍ദാ ഉചിതമായി നമുക്ക് കൊണ്ടാടാം. ഏവര്‍ക്കും നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ്‌ ഈശോ മ്ശിഹായുടെ യല്‍ദായുടെ ജീവിതശൈലി നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് അവനില്‍ സ്നേഹപൂര്‍വ്വം    മാ ര്‍ സ്ലീവാ ദയ്റാ.


Sunday, December 11, 2011

Be blessed to be known as Nasraya

Nasraya refers primarily to Lord Isho Mshiha the Nasraya. He was known primarily as Nasraya. so the first followers of Lord Isho Mshiha were known as Nasraya or in plural Nasraye. The followers of Lord Isho Mshiha, in the Aramaya or Suryaya Tradition especially of Hendo (India) are still known in this earliest name. let us be known as our Lord Isho was known in His time. let us too be known as the  first followers of Lord Isho were known. Be blessed to be known as Nasraya= the follower of Lord Isho Mshiha the Nasraya or Nasraye= the followers of  Lord Isho Mshiha the Nasraya.

Monday, August 15, 2011

ܫܘܼܢܵܝܵܐ (Shunaayaa)- Migration of Marth Maryam.


ܫܘܼܢܵܝܵܐ (Shunaayaa)- Migration of Marth Maryam.
ܫܲܢܝܼ (shani) is the root here and it is pael form. ܫܲܢܝܼ (shani) comes from p,Al form such as ܫܢܵܐ(shnaa)

ܫܘܼܢܵܝܵܐ (shunaayaa) is noun of action and it means removal from one place to another, migration, departure, change, transfer, alteration, taking  away etc

Shunaya means removal of Marth Mariyam from Earth to Heaven.

Shunaya means migration of Marth Mariam from Earth to Heaven.
Shunaya means departure of Marth Mariam from Earth to Heaven.
Shunaya means transfer of Marth Mariam from Earth to Heaven.
Shunaya means taking away of Marth Mariam from Earth to Heaven.
ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܝܵܠܕܲܬ̣ ܡܫܝܼܚܵܐ (Shunaayaa d yaldas Mshiha)= migration of the mother of Mshiha.
We shall remember the holy life of Marth Maryam and see how she was blessed by Marya (Lord) at the end.
When we lead a holy life we receive migration certificate to enter into Heaven.

Our Marya (Lord) Isho Mshiha comes as Qurbana to live with us and to take us to Heaven. Let us also receive what our mother received at the end of earthly life. We shall have the following prayer.
ܡܵܪܝܵܐ ܕ݂ܡܵܪܬ̇ܝ ܡܲܪܝܲܡ ܐܸܬ̣ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ ( Maryaa d  Marth Maryam esraham alayn) =
Marya (Lord) of Marth Maryam have mercy on us.

Sunday, August 14, 2011

Mar Sleeva Dayra: independence

Mar Sleeva Dayra: independence: "We shall read this and think whether we are independent? Independence is…… I nner movement of accept & respect towards all, N atural right ..."

independence

We shall read this and think whether we are independent?
Independence is……
Inner movement of accept & respect towards all,
Natural right of all creations,
Dependence in its healthy sense,
Enlightenment of oneself and others,
Past, present, future visions,
Empowerment of freedom for good,
Novelty without any cruelty,
Declaration of our existence,
Election with real wisdom,
Newness without avoiding basis,
Celebration of oneness,
Enjoyment of having duties and rights…
Let our independence may not be slavery to others.
Happy Independence Day.

Wednesday, August 10, 2011

Mar Sleeva Dayra: Quit India. again quit......

Mar Sleeva Dayra: Quit India. again quit......: "Quit India. Our air, food, dresses; dwellings are being polluted and moved under many powers; huge companies. Our foods, so called medicine..."

Tuesday, August 9, 2011

Quit India. again quit......

Quit India. 
Our air, food, dresses; dwellings are being polluted and moved under many powers; huge companies. Our foods, so called medicines have become poisoned.

We become diseased through food, dress and other materials called to be modern yet real poisonous. Poison is being covered and sold in modern packets. So called developed countries and wealthy companies thus kill the human beings and other creations of developing countries. Unknowingly they kill themselves too.


Knowingly or unknowingly even our rulers support the above unknown killers and make smooth way even to kill the future generations. The holy nature is being made poisoned  by these cruel producers. Any progress or development that causes direct or indirect disturbances to the ecological balance of the nature is a sin and a cruelty even to the future.


We are not against modern developments. If developments are not suited to protect and keep nature in its creational purity, the whole creations will be in danger. It will be the end of the world. 


We shall say quit nature to many producers that bring forth disturbances to the nature. Actually we all have to turn to Nature as our Creator Aalaha (God) wishes. Live in nature and keep the nature for others too. it is not our our private property. Nature is being handed to us through many and we have to give it to next generations too with out pollution.


  Our earth is being drowned in poison in the name of manure. Natural, environmental products are being brought in poison. We are losing natural products. Do we support these cruelties even unknowingly by buying products that are against environment?  pass this message to protect us and our new born children.

Thursday, July 14, 2011

though Bombs are in Mumbai or near to us we don't fear

Oh, Mumbai- Indians who died as martyrs by the bombs of fanatics we remember you before Aalaha (God) and mankind.Actually you died in our place. The same bombs could have taken our lives too. This time you, the innocent, died as victims for us too. We have the responsibility to look after your families and loved ones. Your death is a warning to the world that fanatics and  criminal sects are coming up daily. You the martyrs have given us a reminder. Of course, security forces are there, yet bombs are in Mumbai or near to us. We don't fear. These incidents call us to strengthen our unity and save each other.  We understand that we should be alert to have a natural life and death as wished by God. Only one thing can save us. Every where be a guardian or keeper of the other. All are our brethren. We should guard each other. Be vigilant and prudent to guard each other. Then only we can live in a country like India of Ahimsa. At the same time we must create measures to stop the cruel growth of criminal sects. We should co- operate with the security forces to find out and avoid disasters. Always live and propagate a life of peace and love and hope. Let even fanactics and our enemies be moved by our unity, peace and love-oriented lifestyle. Oh martyrs of India, hearty farewell. We hope to see you each other before  One Maran Waalahan (our Lord and our God), one day. Remain in the  peace of Lord, oh martyrs. Oh the direct relatives of martyrs we too join in your sadness with hope of resurrection. We shall remain in calm  and peace and love. Lovingly in  RISEN ISHO MSHIHA, Mar Sleeva Dayra.   

Wednesday, June 29, 2011

Third Wednesday of Sleehe

ܐܲܪܒܲܥܒ̇ܫܲܒܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܸ̈ܐ
(Arbaabshamba  daslaasaa  dashleehe)
ܐܲܪܒܲܥ (arba) = four. Since Sunday is the first day fourth day is Wednesday.
ܒ  (b) = in.
ܫܲܒܵܐ (shamba) = week.
ܐܲܪܒܲܥܒ̇ܫܲܒܵܐ (Arbaabshamba)  is fourth day in the week that is Wednesday.
ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ  - (daslaasaa)
ܕ  - (d) = of.
ܬܠܵܬ̣ܵܐ – (thlaasaa) = three.
ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ  - (daslaasaa) = of the third.
ܕܲܫܠܝܼܚܸ̈ܐ – (dashleehe)
ܕ  - (d) = of.
ܫܠܝܼܚܸ̈ܐ  - (sleehe) = sent ones. Here Sleehe refer to the season of the year of Service. It is just after Panthequstha. The season Sleehe calls us to meditate upon the Church built upon Sleehe by Risen Isho Mshiha. By the  ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ̣ܵܐ - communion of Ruha d qudsha the Church came to witness Risen Isho Mshiha through Sleehe. We shall also be witness of Risen Isho Mshiha through the   ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ̣ܵܐ - communion of Ruha d qudsha. We receive Ruha d qudsha through Holy Qurbana.
ܕܲܫܠܝܼܚܸ̈ܐ – (dashleehe) =  of Sleehe.
ܐܲܪܒܲܥܒ̇ܫܲܒܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܸ̈ܐ (Arbaabshamba  daslaasaa  dashleehe) = Wednesday of the third of Sleehe or third Wednesday of Sleehe. Today is known  as so in Aaramaya (Suryaa) Tradition.

Monday, June 27, 2011

Will Kerala find out truth

 Cruelties towards self financing colleges administered by the official churches have been again started by some of the smaller political groups. They attack institutions as they like saying social justice. Is it justice to destroy common goods especially educative measures? Why students of Kerala in large number leave this state for higher studies? Students are afraid of these politicians and they do not wish to spoil a year here, ruled by attacking political movements? Whether these parties have share in income run by the institutions of other states by creating a chaotic system at Kerala especially at the period of admission? Will Kerala find out truth behind this destroying nature of these politicians?

Friday, June 17, 2011

ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ (Aruvsa ddahva) – Friday of Gold)

 ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ (Aruvsa ddahva) – Friday of Gold)
First Friday of the season of Sleehe (apostles) is known as (Aruvsa ddahva) – Friday of Gold). Aruvsa means Friday. Note: the first letter of Aruvsa and Ddahva are pronounced half only. Here D means of and Dahva means gold. This year, this commemoration, comes on 17- 06- 2011.
While Sleehe were going to the House of Aalaha (God) for the Service of the Hours (Praxis of Sleehe 3: 1) they met a crippled man at the gate of the House of God. Crippled man asked towards Sleehe too. Mar Shemon Sleeha said to him that he has no gold and silver with him. But he healed crippled person in the name of Risen Isho Mshiha the Nasraya. This Mystery of healing in the name of Risen Isho Mshiha the Nasraya by Sleehe is known as Aruvsa ddahva – Friday of Gold.
Here real Gold or Silver is Aalaha (God) that is Risen Isho Mshiha the Nasraya. We do search for gold and silvers; sometimes we even pray for it forgetting the Real Gold; God. Whatever gold and silver we have, if we do not have God we do have nothing. Do we give more importance to gold’s rather than God either directly or indirectly?
Though, recently, the rate of gold is high people are still crazy towards it. Some cannot live without it though it is not a basic need. Three places are still houseful; beverage corporations, shops of gold, those prayer centers were wants are seem to be fulfilled.
Sleehe have real Gold with them. They had no worldly gold and silvers to give. But they gave what they had, the real Gold. Whatever we give, if we cannot give God, it is nothing. The best gift is God Himself that is Risen Isho Mshiha the Nasraya. He gives Himself as Gold in Holy Qurbana.
We shall receive Holy Qurbana, the real Dahva (Gold) and we shall give this Gold to others as we can. We shall help physically and mentally handicapped persons as we can, with what we have. If God Himself gives as Gift in Holy Qurbana we shall receive the great Gift and try to give what we have as gift to others. Hearty greetings of
ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ (Aruvsa ddahva) – Friday of Gold)

Sunday, June 12, 2011

Mar Sleeva Dayra: ܦܲܢܛܸܩܘܼܣܛܵܐ- Panthequstha.

Mar Sleeva Dayra: ܦܲܢܛܸܩܘܼܣܛܵܐ- Panthequstha.: "ܦܲܢܛܸܩܘܼܣܛܵܐ - Panthekustha. The day, Ruha d Qudsha came upon Slihe (Apostles) as our Lord Isho Mshiha promised to Slihe. Ruha d Qudsha came..."

ܦܲܢܛܸܩܘܼܣܛܵܐ- Panthequstha.

ܦܲܢܛܸܩܘܼܣܛܵܐ- Panthekustha.
The day, Ruha d Qudsha came upon Slihe (Apostles) as our Lord Isho Mshiha promised to Slihe. Ruha d Qudsha came not to give any new revelation but to make remember what is already revealed by our Risen Isho Mshiha.
Ruha d Qudsha is now upon the bride of Isho Mshiha that is upon the Church. Raase (Holy Mysteries) of the Church are being performed by Ruha d Qudsha. We receive Ruha d Qudsha in and with and through the Holy Mysteries of the Church. As the Slihe prepared themselves to receive Him we also by reciting Prayers of the Hours and keeping the commandments of Aalaha (God) shall receive Ruha d Qudsha in Holy Mysteries especially in Holy Qurbana.
   The word of Aalaha (God) to be proclaimed at Holy Qurbana at Pantekustha and to be recollected at this week.
Marmisa: masmore (Psalms): 144, 145, 146,
1st Keriyana (Reading): Mapqana (Exodus) 19: 1 – 9+ 20: 18 – 21.
2nd Keriana                     Praksis d Slihe (Acts) 2: 1 - 21
Engartha (Letter): 1st Coranthose 12: 1- 27
Svartha (Gospel): Yohannan 14: 15, 16, 25, 26 + 15: 26 -16:15

Recite and recollect upon above Word of Aalaha and participate in the Prayers of the Hours and Holy Qurbana of our Church.
to publish any matter of this blog please get permission
from Mar Sleeva Dayra since all matters are registered.

Saturday, June 4, 2011

democracy may arise as drinkocracy

Kerala, God’s own land or drink’s own land?
Drinking nature and beverage corporations, (direct &indirect) of Kerala are increased. Future of Kerala is in trouble. Maharashtra restricted even age period to have drinks. Some sort of such measures is highly needed in Kerala too. People are crazy behind drinks. It will affect family and society as a whole. Stop raising high rates for basic needs and raise high rate for such poisons like drinks, cigarettes etc. if the government provides these poisons in reduced rates and allow many beverage corporations, democracy may arise as drinkocracy. If we promote more drinks as to the bad wishes of some people it will be the end of Kerala in utter chaos. The so called God’s own land will be drink’s own land. Instructions of the bad side effects of drinks, applying high rates to drinks, high restrictions of license are some of the first steps soon to be issued by the new government to save Kerala people. Will any political party come forward to turn against drink- culture? Why parties who roar for social justice keep mum before this social injustice of promoting drinks?

Thursday, June 2, 2011

Soolaakaa means Ascension


ܣܘܼܠܵܩܵܐ. The Aaramaya word Soolaakaa means Ascension of the Risen Isho Mshiha into Heaven. It is the feast of our Lord so it is important than all other feasts of the saints. Saints lead us to Him. Devotion to the saints must lead us to Risen Isho Mshiha, Bava and Ruha d Qudsha. If not so that devotion itself is wrong.
Do we give primary importance to the Feasts of the Lord?
Do we celebrate solemn form of the Holy Qurbana (Holy Rasa) at least on the feast of Isho who has given Himself as Holy Qurbana?
Do we meditate upon the Mystery of His Soolaakaa (Ascension) in Holy Qurbana and lead life thinking about the matters of Heaven?
Are we getting ready every day to receive Him in His second coming?
After receiving Risen Lord in Qurbana as Gift, do we share what we have, to those who are in need of basic needs?
Are we faithfully doing the services of the Hours, at least Ramsha Service, Sapra Service and Endana Service?

Friday, May 27, 2011

Mar Sleeva Dayra: Mar Geevarghese Bava : New Head and Father of Mar ...

Mar Sleeva Dayra: Mar Geevarghese Bava : New Head and Father of Mar ...: "Mar Geevarghese Bava : New Head and Father of Mar Thomma Nasrani Church (Syro Malabar Church) Glory to Isho Mshiha. Rejoice in the holy elec..."

Thursday, May 26, 2011

Mar Geevarghese Bava : New Head and Father of Mar Thomma Nasrani Church (Syro Malabar Church)

Mar Geevarghese Bava : New Head and Father of Mar Thomma Nasrani Church (Syro Malabar Church)
Glory to Isho Mshiha.
Rejoice in the holy election by Maran Waalahan (our Lord and our God) to proclaim Bava (Father) and Head of Mar Thomma Nasrani Church (syro malabar church).
Oh, the new Bava and head of the Church rejoice to become the instrument of Great Priestly service towards Aalaha (God) and all creations.
Oh, Mar Thoma Nasranees rejoice in the shepherding of the Risen one Isho Mshiha from Nasrus through the Shepherds (High Priests) of the Church.
We call the High Priest, Bava or Father (in Malayalam; Pithav) because he represents The Great Bava upon earth.
The Aaramaya or syriac word Mar has many meanings according to the situations. Mar means Lord, word of respect towards high persons of Service…etc. In the case of High Priest it is a calling of respect. It has become an ecclesiastical word of respect towards Saints and High Priests.
The name of the new Father and Head of our Church is Mar George. The Aaramaic or Syriac word for George is Geevarghese. We, in our official prayers of the Church always proclaim holy name of Mar Geevarghese Sahda to get help from Him to attain holiness from Holy Aalaha.
As a Syrian Church and since we use Syrian form of Holy Qurbana and mainly  since it was the language of our Lord Isho it is better to proclaim the name of the Head of the Church in Syriac, at least in Holy Qurbana. We the Suryani (Aaramaya) Nasranees shall call Him Mar Geevarghese Bava. We had the Tradition to have new names for those who take up different Priestly services. If the new head selects so it is good and let that selection be in our early Holy Syrian Tradition. Let at least the name of the Head of the Syrian Church be in Syriac.   
Oh the new Bava and Head of the Church, we see You as the representative of our Heavenly Holy Bava and see us also as our Heavenly Holy Bava sees us as His children. Kindly guide us as He wishes. We remember You today onwards in our Holy Qurbana. When we remember You, the Head of the Church in Holy Qurbana we pray for all because the Head represents all. Shepherd us all as the Risen Shepherd wishes and thereby let us all come together, one day before our Heavenly Holy Bava.
Glory to Isho Mshiha.
Qyaamtha (Resurrection) 5th Friday

Monday, May 23, 2011

Mar Adai ; forgotten by his own. 5th sunday of Resurrection

 ܩܝܵܡܬܵܐ    5th first day (Sunday) of Qyaamtha (resurrection)
Have a prayer always. (Mar waalah Name prayer or Iesho Name prayer)
MAR WAALAH; (my Lord & my God) RISEN ISHO MSHIHA, HAVE MERCY ON ME A SINNER.
The word of Aalaha (God) to be proclaimed at Holy Qurbana and to be recollected at this week.
Marmisa: masmore (Psalms): 46, 47, 48
1st Keryana (Reading): Eshaya 49: 7 - 13
2nd Keryana                : Praksis d Slihe (Acts of Apostles) 9: 1 - 19
Engartha (Letter):  Ebraye (Hebrews) 10: 19 – 36
Svartha (Gospel): Yohannan 21: 1– 14

Recite and recollect upon above Word of Aalaha and participate in the Prayers of the Hours and Holy Qurbana of our Church.

On this Sunday, we remember our lord and God of Mar Adai. Usually we set apart First day of the week or Sunday for only celebrating the Mysteries of Lord Isho Mshiha. It is the day of the Lord, day of Resurrection, day of Holy Qurbana…etc. usually we celebrate feasts of saints on Friday, the day of the suffering of our Mar Isho.

The period of resurrection is a special time where we see our Mar Mshiha’s revelation of resurrection to many. After the first Sunday of Resurrection, we celebrate the appearance of Risen Mar Isho before our Father Mar Thoma Sleeha. Here, it is the feast of Risen lord’s presence before Mar Thomma rather than the feast of Mar Thomma himself. As this fashion, our Mother Church presents, on the fifth Sunday of Resurrection,  Mar Adai too.
                                  Today’s Good news from Mar Yohannan adds to the saying that Mar Adai is one of the disciples outside the circle of 12. Mar (Lord) Mshiha, the Risen one, appeared before many disciples. (Yohannan 21:14)The Risen presence of Mar Isho Mshiha is again commemorated here, saying the name of one of His disciples. Mar Adai is known as the disciple of Mar Thomma too. Mar Adai and Mar Mari are known as the Slihe or Apostles of the East following Mar Thoma.  And in their name our present order of Holy Qurbana, exists. This order reveals the importance and faith of the Fathers of the Early Church, namely Mar Adai… How can we proceed really- further, ignoring the early Fathers of the Church. Saying their name in reverence itself will be graceful before God.
A prayer to recite to recollect today
Lord and God of Mar Adai, have mercy on us.

to publish any matter of this blog please get permission
from Mar Sleeva Dayra since all matters are registered.